Thực hiện tốt tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
loading...
00:06 09/05/2022

TỔ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ VÀ CÁC THÔN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC HOAT ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TỔ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ VÀ CÁC THÔN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI

CÁC HOAT ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thực hiện Kế hoach xây dựng Nông thôn mới năm 2022, nhằm cũng cố vững chắc các tiêu chí trong xây xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đã đạt được năm 2021; xây dựng khu dân cư thôn Lạc Tiến và Nam Tiến chuẩn khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn còn lại cũng cố vững chắc các tiêu chí Khu dân cư mẫu. Ngày từ những tháng đầu năm 2022 Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã đã họp bàn các chính sách hỗ trợ xây dựng NTM trình HĐND phê duyệt; chỉ đạo các thôn xây dựng khung kế hoạch của thôn để chủ động triển khai thực hiện các công trình phần việc.

Dựa vào điều kiện thời tiết thuận lợi Tổ công tác chỉ đạo xã các thôn đã triển khai đồng loạt các hoạt động như: cải tạo vườn hoang, chỉnh trang vườn hộ; cắt tỉa, chăm sóc, trồng mới hàng rào xanh; chăm sóc lúa Xuân và các loại cây công nghiệp ngắn ngày; vận động các hộ xóa bỏ nhà vệ sinh 2 ngăn xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, hố đựng phân có mái che, hố ủ phân vi sinh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình và khởi công xây dựng các công trình mới... Kết quả 6/6 thôn đã ra quân 5 đợt vệ sinh môi trường khơi thông cống rãnh thoát nước....

cắt tỉa, chăm sóc, trồng mới hàng rào xanh Thôn Lạc Tiến

xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, hố đựng phân có mái che thôn Nam Tiến
Làm sân hội quán thôn

cải tạo vườn hoang

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân tin chắc rằng năm 2022 xã Kỳ Bắc sẽ củng cố vứng chắc các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Các còn lại giữ vững khu dân cư mẫu đã đạt./.