Ngày 06/7/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12 – HD/BTCTW, Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 12 – HD/BTCTW, ngày 02/3/2012, của Ban Tổ chức Trung ương.
loading...
20:27 19/07/2018

Theo đó, Hướng dẫn đưa ra một số tiêu chí khung để làm cơ sở ban hành tiêu chí đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng gồm:

Một  là, Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ:

Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 3 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt)

Hai là , công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ:

Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt.  Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xác định nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ.

Ba là , tổ chức sinh hoạt chi bộ:

Thời điểm tổ chức sinh hoạt đúng qui định của cấp ủy có thẩm quyền. Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo qui định. Phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả. Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, qui định của đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật ( nếu có). Có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến. Thời gian sinh hoạt chi bộ: phải bảo đảm từ  90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút. Đối với chi bộ có quá ít đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt. Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản lâu dài làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.

Bốn là , thực hiện nguyên tác tổ chức sinh hoạt đảng:

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình. Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục tình chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không giám bảo vệ thấy sai không giám đấu tranh.

Năm là, kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết chi bộ:

Kết luận hoặc nghị quyết chi bộ được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Hướng dẫn nêu rõ, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào Chỉ thị số 10 –CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn này ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ theo các mức độ (tốt, khá, trung bình, kém) làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu, cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên kiểm tra giám sát đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm./.

Ý kiến bạn đọc