NGÀY HỘI BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 -2025
loading...
16:04 20/09/2022

Căn cứ Hướng dẫn số 1166/HD-UBND, Hướng dẫn tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 28/7/2022 của UBND Huyện Kỳ Anh. Thực hiện Kế hoạch 50/KH-UBND, ngày 25/8/2022 của Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Bắc về tổ chức hội nghị bẩu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trong những ngày qua để lập thành tích chào mừng thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, tiến tới bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 cấp ủy, Chính quyền các Ban, ngành đoàn thể từ xã đến thôn xóm và Nhân dân đang tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng NTM, tập trung chỉ đạo và chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để cuộc bầu cử trưởng thôn sẽ diễn ra vào ngày 25/9/2022 thành công tốt đẹp và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, những  ngày này nhân dân đang náo nức thi đua hướng về ngày bầu cử, trên mọi nẻo đường, điểm bầu cử được trang trí cờ hoa rực rỡ. Ban chấp hành Chi bộ, Ban công tác Mặt trận các thôn đã tổ chức họp thôn, cùng Nhân dân thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình; tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban chỉ huy thôn nhiệm kỳ 2019 -2022; bàn phướng hướng nhệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, giới thiệu nhân sự, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử trưởng thôn.

Thôn xóm  là cấp quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của thôn phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của ban chỉ huy các thôn, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện phong trào xây dựng NTM đô thị văn minh.

Để cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong toàn xã; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, có năng lực, sức khỏe tốt, được nhân dân tín nhiệm bầu ra để lãnh đạo mọi hoạt động về xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn xã.

Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn lần này nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, củng cố hơn nữa lòng tin của Nhân dân với Đảng, dưới sự điều hành của Ban chỉ huy các thôn, nâng cao chất lượng hoạt động của BCH thôn trên địa bàn toàn xã; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

* Tiêu chuẩn của trưởng thôn:

- Trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

- có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hoá, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

- Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử thôn trưởng phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của cấp ủy Đảng cùng cấp; gắn với nhân sự của cấp ủy và được sự giới thiệu của cấp ủy.

- Trường hợp người được giới thiệu ứng cử thôn trưởng không phải là đảng viên thì Ban công tác mặt trận thôn phải báo cáo và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

* Nội quy phòng bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn:

-  Phòng bỏ phiếu là nơi cử tri thực hiện quyền bầu cử Trưởng thôn được bố trí tại hội trường thôn. Việc bỏ phiếu bầu Trưởng thôn tiến hành bắt đầu vào lúc 7h đến 11h ngày 25/9/2022. Trước khi bỏ phiếu, Tổ kiểm phiếu phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.

- Trong thời gian bầu cử việc bỏ phiếu phải tiến hành liên tục trong trường hợp có sự kiện bất thường làm gián đoạn việc bỏ phiếu tổ bầu cử lập tức niêm phong hòm phiếu và các tài liệu liên quan trực tiếp đến bầu cử, kịp thời báo cáo về UBND xã, đồng thời có biện pháp để việc bỏ phiếu được tiếp tục bình thường.

- Cử tri đi bầu cử phải là người đại diện cho hộ gia đình mình và có độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên. Mỗi hộ gia đình chỉ có 1 cử tri có quyền bỏ 1 phiếu bầu và tự mình đi bầu không được đi bầu bằng cách gửi thư. Trường hợp cử tri không thể viết được phiếu bầu thì nhờ người viết giúp nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết giấy phiếu bầu giúp phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri.

- Các thành viên của Tổ bầu cử được phân công hướng dẫn cử tri thực hiện việc bỏ phiếu theo tuần tự quy định, không tranh luận, vận động bầu cử tại phòng bỏ phiếu.

- Khi cử tri viết phiếu bầu không ai được đến xem, nếu viết hỏng thì cử tri có quyền đề nghị tổ bầu cử đổi phiếu bầu khác.

- Khi hết giờ bỏ phiếu nếu còn cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu mà chưa kịp bỏ phiếu thì chỉ sau khi số cử tri này bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử mới được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu. Tổ kiểm phiếu tiến hành mở hòm phiếu với sự chứng kiến của ít nhất là 2 cử tri.

- Không được gây mất trật tự tại phòng bỏ phiếu, không được mang chất cháy nổ vào phòng bỏ phiếu và cấm hút thuốc tại phòng bỏ phiế

Ngày bầu cử trưởng thôn đang đến gần, cử tri trong toàn xã hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình - sáng suốt, lựa chọn, bầu ra những trưởng thôn thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bầu cử trực tiếp là cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp bỏ phiếu bầu ra trưởng thôn. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri đại diện hộ gia đình phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Trừ trường hợp đặc biệt, cử tri không thể viết được phiếu bầu, thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người được nhờ viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri nhờ viết; Nếu vì tàn tật cử tri không thể tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu được thì nhờ người khác bỏ hộ. Cuộc bầu cử trưởng thôn dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành thống nhất trong toàn xã Kỳ Bắc vào Ngày chủ nhật, 25/9/2022. Kính mời kính mời toàn bộ cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn xã đến tại các khu vực bỏ phiếu là nhà văn hóa 6 thôn: Hợp Tiến. Kim Sơn, Nam Tiến , Phương Giai, Lạc Tiến,Đông Tiến, nhiệm kỳ 2022-2025. Mỗi cử tri đại diện hộ gia đình đến dự và phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, đề lựa chọn và bầu người đại diện ưu tú cho thôn. Điều đó sẽ góp phần để ngày bầu cử trưởng thôn của xã thành công tốt đẹp./.

Tin bài : Trà My - CCVH