Thông tin chỉ đạo điều hành
RSS

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, UBND huyện Kỳ Anh đã ra công văn số 1875/UBND-YT Về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu và tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31/8/2021, UBND xã Kỳ Bắc đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên UBND xã, cán bộ, công chức xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 24/8/2021, UBND xã Kỳ Bắc đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Ý kiến, Kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 5 – HĐND xã Khóa XIX – Nhiệm kỳ 2016 – 2021