Phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm
loading...
15:52 23/05/2019

TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2018 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) của các địa phương còn chậm so với quy định. Nhiều địa phương phân bổ vốn trong tháng 4, tháng 5, trong khi quy định là phải hoàn thành trong tháng 3/2018.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn phân bổ kế hoạch vốn CTMTQG năm 2018 đến hết ngày 31/3/2018.

Khối trung ương quản lý, đến ngày 25/6/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa phân bổ kế hoạch vốn năm 2018 được giao do dự án chưa được thẩm định nguồn vốn.

Khối địa phương quản lý, đã có 52/53 địa phương gửi báo cáo phân bổ về Bộ Tài chính với số vốn được phân bổ là 10.809,223 tỷ đồng, đạt 97,82% kế hoạch giao. Trong đó: CTMTQG giảm nghèo bền vững với số vốn được phân bổ là 4.895,523 tỷ đồng, đạt 98,21% kế hoạch giao. CTMTQG xây dựng nông thôn mới với số vốn được phân bổ là 5.913,7 tỷ đồng, đạt 97,74% kế hoạch giao.

Theo Bộ Tài chính, các địa phương phân bổ vốn còn chậm so với quy định. Việc phân bổ chậm dẫn đến giải ngân chậm do một số nguyên nhân, như: Do các bộ chủ trì chương trình đến đầu tháng 3 và giữa tháng 3 mới có văn bản hướng dẫn địa phương triển khai phân bổ vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững (văn bản số 757/LĐTBXH-VPQGGN ngày 01/3/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và văn bản số 190/UBDT-VP135 ngày 13/3/2018 của Ủy ban Dân tộc).

Đồng thời, một số địa phương thực hiện trình hội đồng nhân dân thông qua còn chậm và các dự án không thực hiện quy định đặc thù cũng chậm được phân bổ do yêu cầu đáp ứng điều kiện bố trí vốn có quyết định phê duyệt dự án trước 31/10/2017. Mặt khác, một số địa phương chủ yếu bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) chương trình nông thôn mới nhưng đến thời điểm tháng 5, tháng 6 vẫn đang thực hiện rà soát nợ đọng XDCB chương trình nông thôn mới theo Nghị quyết 32/NQ-QH của Quốc hội nên chưa có số liệu làm cơ sở bố trí kế hoạch năm 2018./.

Minh Anh

Ý kiến bạn đọc