Phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn
RSS

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu-chi ngân sách năm 2019

Về Phân bổ thu, chi ngân sách năm 2019

Về Phân bổ thu, chi ngân sách năm 2019

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1041/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã...

Trong năm 2018, ngành tài chính sẽ nỗ lực triển khai tái cơ cấu thu chi ngân sách theo hướng hợp lý hơn, đồng thời, tăng cường tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Các chính sách tài chính mới, sẽ giúp huy động và phân bổ nguồn lực hợp...

TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2018 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) của các địa phương còn chậm so với quy định. Nhiều địa phương phân bổ vốn trong tháng 4, tháng 5, trong khi quy...