Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp
RSS

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại...

Vào lúc 14h ngày 06/5/2021, tại Hội trường UBND xã Kỳ bắc đã diễn ra Hội nghị Tiếp xúc cử tri để người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện vận động bầu cử

Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri (ví dụ như đi công tác, đi học, du lịch, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, thăm...

Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong...

Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo khu vực bỏ phiếu (theo Mẫu số 33/HĐBC); đối với những nơi không có đơn vị hành chính cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp huyện lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Danh sách...

Đến 10h hôm nay ngày 13/4, các thôn trên địa bàn xã Kỳ Bắc đã hoàn thành việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thời gian theo quy định (ít nhất 40 ngày trước ngày bầu cử).

Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân...

Bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng xuyên suốt quá trình bầu cử, từ khi lập danh sách cử tri cho đến khi xác định kết quả bầu cử. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng...

Quy trình bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau

Ý kiến bạn đọc