HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CAND NĂM 2022
loading...
16:00 20/04/2022

Thực hiện Chỉ thị số 11- CT/HU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022;
Căn cứ vào kết quả sơ, khám tuyển, thâm nhập, chốt quân số, giao quân năm 2022.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã báo cáo kết quả cụ thể như sau:

A. ƯU ĐIỂM

1. Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

- Cấp uỷ, chính quyền đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

- Ban CHQS xã, Công an xã đã làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, Hội đồng NVQS xã ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện.

- Kịp thời kiện toàn Hội đồng NVQS đảm bảo số lượng, chất lượng, hoạt động có hiệu quả; triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

2. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

a. Công tác quản lý nguồn nhập ngũ

- Ban CHQS xã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực, trung tâm hiệp đồng tham mưu cho Hội đồng NVQS xã thực hiện tốt công tác quản lý nguồn nhập ngũ theo quy định.

- Ban CHQS xã tiến hành rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đối tượng tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, tham mưu giúp cho Hội đồng NVQS xã triển khai thực hiện sơ khám tuyển đúng kế hoạch.

b. Công tác sơ tuyển

- Cử cán bộ trạm y tế xã tập huấn về chuyên môn theo Thông tư 16/2016/TTLT- BYT- BQP làm công tác sơ khám tuyển đúng kế hoạch, thực hiện sơ khám tuyển khách quan, chính xác.

- Hội đồng NVQS xã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện Kỳ Anh về việc sơ tuyển khám sức khỏe thực hiện NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2022.

- Làm tốt công tác tuyên truyền trong quá trình sơ tuyển, tổ chức sơ tuyển chặt chẽ, qua sơ tuyển phát hiện những bệnh lý đồng thời hướng dẫn cho công dân khám chữa bệnh kịp thời.

Tổng số công dân tham gia sơ tuyển 37 công dân, tổ chức sơ tuyển 01 ngày từ ngày 05/11/2021, qua sơ tuyển có 27 công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại huyện.

c. Công tác khám tuyển

- Tiến hành đưa công dân vào huyện khám tuyển ngày (ngày 09/ 10/12/2021).

- Tổng số công dân tham gia khám tuyển tại huyện có 27 công dân Trong đó: có 22 công dân khám tuyển NVQS và 05 công dân khám tuyển Nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

- Kết quả khám tuyển: có 07 công dân trúng tuyển NVQS trong đó có: 01 công dân sức khỏe loại 1; 03 công dân sức khỏe loại 2; và 02 công dân sức khỏe loại 3.

d . Kết quả chốt quân số công dân nhập ngũ vào các đơn vị

Tổng số công dân chốt vào nhập ngũ 05 công dân, trong đó:

- Sức khỏe: Loại 1 = 01; Loại 2= 03; Loại 3 = 01

- Trình độ Văn hóa: Lớp 12 = 05;

- Chính trị: Đoàn viên= 05;

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng: 01.

*Quân số dự phòng : 0 công dân

* Lữ đoàn 16 / Quân khu 4 : 04công dân

* Vùng 4 hải quân : 01 công dân

B. KHUYẾT ĐIỂM

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng NVQS xã nhận thấy còn một số khuyết điểm cần rút kinh nghiệm, khắc phục đó là:

- Việc quán triệt chỉ thị, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ còn đơn giản.

- Công tác tuyên truyền về Luật NVQS chưa thường xuyên, liên tục nên số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ phần lớn chưa xác định rõ trách nhiệm thực hiện NVQS mà muốn xuất khẩu lao động làm kinh tế.

- Một số thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã chưa thực sự quan tâm, thiếu sâu sát nên kết quả sơ khám, khám tuyển, thâm nhập chốt quân số đạt chưa cao.

Đồng chí Hoàng Anh Hoạt phát biểu chỉ đạo hội nghị

PHƯƠNG HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

Để phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được, khắc phục các hạn chế khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm tiếp theo, Hội đồng NVQS xã yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS xã, các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm Luật NVQS năm 2015, các trường hợp không thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ mà đủ tiêu chuẩn nhập ngũ sau thâm nhập (như cưới vợ, làm thủ tục xuất khẩu lao động, hoàn cảnh gia đình) các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để công dân, gia đình an tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình trốn tránh, dùng thủ thuật nhằm trốn tránh NVQS theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không bao che, không để bỏ sót đối tượng.

- Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, truyền thống anh hùng của quân đội và quê hương xã Kỳ Bắc, xây dựng ý thức trách nhiệm của người công dân sẵn sàng nhập ngũ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là số công dân và gia đình có công dân đã trúng tuyển để yên tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt công tác tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với thanh niên và gia đình có con em lên đường nhập ngũ.

- Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để kịp thời động viên về vật chất, tinh thần đối với công dân lên đường nhập ngũ.

- Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, có chính sách quan tâm đối với gia đình có công dân nhập ngũ; tạo điều kiện cho quân nhân khi xuất ngũ có việc làm, ổn định cuộc sống, tổ chức đăng ký, quản lý quân nhân xuất ngũ chặt chẽ sẵn sàng động viên bổ sung cho quân đội khi có tình huống xảy ra./.